ТРЗ услуги – Абонаментно обслужване

Обработката на заплатите са неразделна част от счетоводните услуги на всяка фирма. Ако едно дружество има работници и служители, то трябва да предвиди разходи за работни заплати и социални придобивки. Ефективното управление на разходите за заплати и взаимоотношенията с персонала е сред причините за цялостният успех на фирмата.

Нашите ТРЗ услуги по изготвяне на работни заплати включват:

  • Изготвяне на:
  1. трудови договори и месечна ведомост за заплати;
  2. граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки;
  3. платежни нареждания за дължимите осигуровки;
  • Подаване на декларации образец 1 и 6;
  • Подаване на уведомления по чл. 62 и чл. 123 от КТ – при назначаване и уволняване;
  • Служебни бележки;
  • Други документи при напускане;
  • Подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ.

Полезни връзки

Министерство на труда и социалната политика
Българска Народна Банка
Национална Агенция за Приходите
Национален Осигурителен Институт
Търговски Регистър – Агенция по Вписванията
Национален Статистически Институт
Комисия за Защита на Личните Данни