Професионални счетоводни услуги

Професионални счетоводни услуги – Абонаментно обслужване

Счетоводна фирма Хели Баланс предлага професионални счетоводни услуги за малкия и среден бизнес, които включват ежемесечно осчетоводяване на документи, изготвяне на финансови отчети, организиране и отчитане на корпоративни данъци и ДДС.

Нашите счетоводни услуги включват:

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан съобразно дейността на предприятието;
 • Разработване на счетоводна политика;
 • Издаване на фактури, известия, протоколи и други първични счетоводни документи;
 • Съставяне и подаване на дневник покупки, дневник продажби, справка декларация по ЗДДС до 14 – то число на всеки месец;
 • Изготвяне на платежно нареждане за внасяне на ДДС при необходимост;
 • Преизчисляване на валутни наличности съгласно официалните курсове на БНБ;
 • Попълване на пътни листове, заповеди и отчети при командировка и тяхното осчетоводяване;
 • Осчетоводяване на:
 1. заплати
 2. лизингови договори;
 3. амортизации и изготвяне на данъчен и счетоводен амортизационен план;
 4. вътреобщностно придобиване на стоки (ВОП) и изготвяне на Интрастат декларация – зависи от обема доставки;

 • Изготвяне на годишна данъчна декларация, годишни финансови отчети, годишен доклад и справки за НСИ;
 • Изготвяне на справка по чл.73 от ЗДДФЛ;
 • Попълване на декларации и отчети за БНБ във връзка със статистиката на платежния баланс и външния дълг;
 • Публикуване на ГФО в Търговския регистър – без включена административна такса (поема се от клиента);
 • Поддържане на регистри : Клиенти, Доставчици, Инвентарна книга, Банкови сметки, Каса по валути, Персонал, Подотчетни лица, Разчети по ДДС, Разчети за осигуровки, Разчети по застрахователи и др. съобразно конкретните нужди на предприятието;
 • Издаване на периодични и годишни справки по описаните регистри;
 • Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи.

Допълнителни счетоводни услуги:

 • Подаване на декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ;
 • Допълнително заплащане при ревизии извън обслужвания период – по договаряне.

За да Ви предложим най-добрата цена съобразена със спецификата и документооборота на вашия бизнес, може да попълните формата Запитване за цена. След като получим необходимата информация, ние ще ви изпратим индивидуална ценова оферта до 48 часа.

Полезни връзки

Министерство на труда и социалната политика
Българска Народна Банка
Национална Агенция за Приходите
Национален Осигурителен Институт
Търговски Регистър – Агенция по Вписванията
Национален Статистически Институт
Комисия за Защита на Личните Данни